Silniki Kohler Lombardini części, serwis, sprzedaż
Silniki Kohler Lombardini części, serwis, sprzedaż

Informacja RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanym dalej RODO informujemy, że administratorem przekazanych przez Ciebie danych osobowych jest firma Inter-Mot z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Krzyżowej 18.
Przekazanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne dla realizacji umowy lub podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy.
Inter-Mot przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

 • realizacji świadczonych na Twoją rzecz usług lub sprzedaży produktów,
 • statystycznych, analitycznych,
 • prowadzenia postępowania reklamacyjnego, realizacji praw i obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji,
 • dochodzenia roszczeń oraz monitorowania wiarygodności płatniczej kontrahentów,
 • realizacji obowiązków nałożonych na Inter-Mot przepisami prawa, w szczególności prawa podatkowego,
 • marketingu własnych usług i produktów,
 • zapewnienia bezpieczeństwa mienia i osób przebywających na terenie, prowadzonej przez Inter-Mot działalności gospodarczej.

Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe przez okres nie dłuższy niż 5 lat liczony od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym transakcja, postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone lub przedawnione. Okres ten może być przedłużony, jeśli będzie to konieczne dla realizacji obowiązków administratora wynikających z przepisów prawa lub realizacji prawnie uzasadnionych interesów.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych są przepisy prawa uprawniające Inter-Mot do przetwarzania danych:

 • niezbędnych do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • w związku z  realizacją obowiązków  wynikających z przepisu prawa np. obowiązek wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, którym jest na przykład dochodzenie roszczeń, ochrona przed próbą oszustwa, marketing bezpośredni, zapewnienie bezpieczeństwa mienia i osób (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcą Twoich danych osobowych jest podmiot świadczący nam usługi księgowe oraz jeśli charakter zawartej umowy będzie tego wymagał odbiorcami mogą być również podmioty wspierające nas w realizacji zawartej z Tobą umowy, na przykład podwykonawcy.

Dane osobowe na niniejszej witrynie przetwarzane są przez dostawcę serwera WWW oraz firmy analizujące ruch na witrynie – Google i inne wyszukiwarki.

Witryna wysyła do odwiedzających tzw. pliki cookies. Dane o tych plikach kasowane są raz na miesiąc.

W celu nawiązania kontaktu z osobą wyznaczoną przez administratora w sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o przesyłanie korespondencji na adres siedziby prowadzonej działalności lub adres e-mail: firma@inter-service.pl.

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania:

 • dostępu do danych osobowych w tym uzyskania kopii tych danych,
 • sprostowania danych osobowych osobiście lub poprzez złożenie pisemnych oświadczeń,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
 • lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.